نظرسنجی

فرم نظرسنجی
میزان رضایت شما از راهنمایی و مشاوره های انجام شده چقدر بود؟
میزان دقت و سرعت عمل همکاران ما در انجام خدمات مورد درخواست شما چطور بود؟
میزان توانمندی و صلاحیت کارشناس ما را چطور ارزیابی کردید؟
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است؟
میزان سرعت عمل در پیگیری و پاسخ گویی درخواست ها و مکاتبات شما از سمت ما را چطور ارزیابی می کنید؟