مشتریان فالنیک

همکاری با بیش از 3000 سازمان دولتی و خصوصی

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

برخی از جدیدترین تقدیرنامه ها و گواهی نامه های دریافتی فالنیک :