کالاهای کمیاب، ارزانتر از بازار

برای تهیه این کالاها تماس بگیرید.

02154591969

ماشین های اداری

پرینتر لیزری اچ پی ام 402 دی

پرینتر لیزری اچ پی مدل M402d

کد محصول:

110101056


تلفن تماس :

02154591969

پرینتر لیزری اچ پی پی 1109 دبلیو

پرینتر لیزری اچ پی مدل P1109w

کد کالا:

110101065


تلفن تماس :

02154591969

...

پرینتر لیزری اچ پی مدل M251nw

کد کالا:

110201035


تلفن تماس :

02154591969

...

پرینتر اچ پی مدل F2410

کد کالا:

110502004


تلفن تماس :

02154591969

اسکنر اچ پی مدل G2410

اسکنر اچ پی مدل G2410

کد کالا:

130101001


تلفن تماس :

02154591969

اسکنر اچ پی مدل G4010

اسکنر اچ پی مدل G4010

کد کالا:

130101004


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج و مواد مصرفی

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 53A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 53A

کد کالا:

140101003


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 13A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 13A

کد کالا:

140101008


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 15A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 15A

کد کالا:

140101009


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 06A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 06A

کد کالا:

140101016


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 92A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 92A

کد کالا:

140101017


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 74A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 74A

کد کالا:

140101027


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 87A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 87A

کد کالا:

140101044


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 30A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 30A

کد کالا:

140101047


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 124A

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 124A

کد کالا:

140102007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 826A

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 826A

کد کالا:

140102831


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 11

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 11

کد کالا:

140103007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 132

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 132

کد کالا:

140101017


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 136

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 136

کد کالا:

140103023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 14

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 14

کد کالا:

140103026


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 177

کد کالا:

140103034


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز روشن مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی قرمز روشن مدل 177

کد کالا:

140103037


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 177

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 178

کد کالا:

140103041


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 178

کد کالا:

140103042


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 178

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 27

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 27

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 28A

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 28A

کد کالا:

140103054


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 60

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 60

کد کالا:

140103077


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 75

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 75

کد کالا:

140103081


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 88

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 88

کد کالا:

140103085


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کد کالا:

140103104


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 940XL

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 940XL

کد کالا:

140103112


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 940XL

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 940XL

کد کالا:

140103113


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل آبی مدل 70

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل آبی مدل 70

کد کالا:

140104001


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل مدل 70

کد کالا:

140104003


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری مدل 70

کد کالا:

140104005


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی آبی مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی آبی مدل 70

کد کالا:

140104006


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کد کالا:

140104007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز روشن مدل 70

کد کالا:

140104008


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کد کالا:

140104009


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی مدل 70

کد کالا:

140104010


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کد کالا:

140104023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی مشکی مدل 84

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی مشکی مدل 84

کد کالا:

140104041


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 28 میل اچ پی قرمز مدل 85

کارتریج جوهری 28 میل اچ پی قرمز مدل 85

کد کالا:

140104045


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی آبی روشن مدل 85

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی آبی روشن مدل 85

کد کالا:

140104046


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی مدل 91

کد کالا:

140104049


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی روشن مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی روشن مدل 91

کد کالا:

140104050


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی مشکی مات مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی مشکی مات مدل 91

کد کالا:

140104054


تلفن تماس :

02154591969

هد پلاتر اچ پی قرمز روشن و آبی روشن مدل 91

هد پلاتر اچ پی قرمز روشن و آبی روشن مدل 91

کد کالا:

140106024


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل CRG-T

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل CRG-T

کد کالا:

140201023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل 712

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل 712

کد کالا:

140201027


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری لکسمارک مشکی مدل X360

کارتریج لیزری لکسمارک مشکی مدل X360

کد کالا:

140208001


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اپسون قرمز روشن مدل T0826

کارتریج لیزری اپسون قرمز روشن مدل T0826

کد کالا:

140210024


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اپسون مشکی مدل 3K

کارتریج لیزری اپسون مشکی مدل 3K

کد کالا:

140210025


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ، کامپیوتر و تجهیزات جانبی

لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G3

لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G3

کد کالا:

150213015


تلفن تماس :

02154591969

کامپیوتر رومیزی اچ پی مدل Pavilion 24-b050se Touch All-in-One

کامپیوتر رومیزی اچ پی مدل Pavilion 24-b050se Touch All-in-One

کد کالا:

150308004


تلفن تماس :

02154591969

 لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل 15-ay038ne

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل 15-ay038ne

کد کالا:

150708039


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل ay062ne

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل ay062ne

کد کالا:

150708040


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ 14 اینچی اچ پی مدل am021ne

لپ تاپ 14 اینچی اچ پی مدل am021ne

کد کالا:

150710003


تلفن تماس :

02154591969

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کد کالا:

150901005


تلفن تماس :

02154591969

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کد کالا:

150901006


تلفن تماس :

02154591969

کیف دستی لپ تاپ تارگوس مدل TSM 06X

کیف دستی لپ تاپ تارگوس مدل TSM 06X

کد کالا:

150901007


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8830

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8830

کد کالا:

150901042


تلفن تماس :

02154591969

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8630

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8630

کد کالا:

150901043


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8730

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8730

کد کالا:

150901044


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8931

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8931

کد کالا:

150901045


تلفن تماس :

02154591969

 موس وایرلس اچ پی مدل X3000

موس وایرلس اچ پی مدل X3000

کد کالا:

150902018


تلفن تماس :

02154591969

 موس فراسو مدل 3512

موس فراسو مدل 3512

کد کالا:

180215001


تلفن تماس :

02154591969

 موس فراسو مدل 1020

موس فراسو مدل 1020

کد کالا:

180215002


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد فراسو مدل FCR-2240

کیبورد فراسو مدل FCR-2240

کد کالا:

180216004


تلفن تماس :

02154591969

مودم وایرلس Linksys AC1900 Dual Band Open Source WiFi Wireless Router

مودم وایرلس Linksys AC1900 Dual Band Open Source WiFi Wireless Router

کد کالا:

170801008


تلفن تماس :

02154591969

مانیتور اچ پی t410 All-in-One Smart Zero Client (H2W20AA)

All-in-One اچ پی مدل t410 Smart Zero Client

کد کالا:

180104001


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد گرین Keyboard Green GK302

کیبورد گرین Keyboard Green GK302

کد کالا:

180216054


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد فراسو مدل FCM-6140

کیبورد فراسو مدل FCM-6140

کد کالا:

180216019


تلفن تماس :

02154591969

باتری لپ تاپ توشیبا مدل C855-27L

باتری لپ تاپ توشیبا مدل C855-27L

کد کالا:

510109132


تلفن تماس :

02154591969

مانیتور ال ای دی ال جی مدل 20MP38HB

مانیتور ال ای دی ال جی مدل 20MP38HB

کد کالا:

190201018


تلفن تماس :

02154591969

موس تسکو مدل TM-290

موس تسکو مدل TM-290

کد کالا:

180216055


تلفن تماس :

02154591969

موس و کیبرود A4tech مدل 7100N

موس و کیبرود A4tech مدل 7100N

کد کالا:

180216026


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V210W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V210W

کد کالا:

200101009


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V210W

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V210W

کد کالا:

200101010


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

کد کالا:

200101014


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

کد کالا:

200101014


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V250W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V250W

کد کالا:

200101017


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V178

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V178

کد کالا:

200101031


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V270

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V270

کد کالا:

200101032


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V221

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V221

کد کالا:

200101038


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V221

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V221

کد کالا:

200101039


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101040


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101040


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101043


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V245

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V245

کد کالا:

200101050


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V219j

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V219j

کد کالا:

200101056


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V239g

کد کالا:

200101057


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل X720

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل X720

کد کالا:

200101061


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

فلش مموری 8 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

کد کالا:

200101065


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V251w

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V251w

کد کالا:

200101071


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V170

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V170

کد کالا:

200101077


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V150

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V150

کد کالا:

200101078


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V222

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V222

کد کالا:

200101079


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

فلش مموری 16 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

کد کالا:

200101080


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V160w

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V160w

کد کالا:

200101082


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 64 گیگ اچ پی مدل V150

فلش مموری 64 گیگ اچ پی مدل V150

کد کالا:

200101083


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل C350

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل C350

کد کالا:

200101096


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V295

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V295

کد کالا:

200101098


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل X715

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل X715

کد کالا:

200101100


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل X725w

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل X725w

کد کالا:

200101101


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی x725

فلش مموری 16 گیگ اچ پی x725

کد کالا:

200101103


تلفن تماس :

02154591969

قطعات

رم اپیسر مدل 4GB BUS 1600 DDR3

رم اپیسر مدل 4GB BUS 1600 DDR3

کد کالا:

180211066


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال 1 ترابایت وسترن مدل Purple

هارد اینترنال 1 ترابایت وسترن مدل Purple

کد کالا:

180210140


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال وسترن 4 ترابایت مدل Green

هارد اینترنال وسترن 4 ترابایت مدل Green

کد کالا:

180210069


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال وسترن 1 ترابایت مدل Black

هارد اینترنال وسترن 1 ترابایت مدل Black

کد کالا:

180210074


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 1 ترابایت سامسونگ مدل EVO 850

هارد اس اس دی 1 ترابایت سامسونگ مدل EVO 850

کد کالا:

180210098


تلفن تماس :

02154591969

هارد دیسک اینترنال سیگیت 2 ترابایت مدل Constellation SATA 3.5

هارد دیسک اینترنال سیگیت 2 ترابایت مدل Constellation SATA 3.5

کد کالا:

180210124


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 120 گیگ آداتا مدل SU650

هارد اس اس دی 120 گیگ آداتا مدل SU650

کد کالا:

180210156


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 400 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

هارد اس اس دی 400 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

کد کالا:

180210063


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 200 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

هارد اس اس دی 200 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

کد کالا:

180210053


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

دانگل بلوتوث USB تسکو مدل BT100

کد کالا:

150904020


تلفن تماس :

02154591969

درايو DVD اکسترنال اچ پي مدل DVD600S

درايو DVD اکسترنال اچ پي مدل DVD600S

کد کالا:

150906002


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5630

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5630

کد کالا:

160403031


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5620

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5620

کد کالا:

160403070


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 6 هسته ای اینتل زئون مدل L5640

پردازنده 6 هسته ای اینتل زئون مدل L5640

کد کالا:

160404005


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو اچ پی 72GB 3G SAS 10K SFF SP

هارد درایو اچ پی 72GB 3G SAS 10K SFF SP

کد کالا:

160406002


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو میدیلاین اچ پی مدل 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC

هارد درایو میدیلاین اچ پی مدل 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC

کد کالا:

160406021


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 2گیگ Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered

رم اچ پی 2گیگ Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered

کد کالا:

160407008


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered

کد کالا:

160407038


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 4 گیگ Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered

رم اچ پی 4 گیگ Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered

کد کالا:

160407048


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 4 گیگ Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered

رم اچ پی 4 گیگ Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered

کد کالا:

160407053


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

کد کالا:

160407061


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 16 گیگ Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

رم اچ پی 16 گیگ Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

کد کالا:

160407063


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ PC2-5300 2 x4 GB Dual Rank

رم اچ پی 8 گیگ PC2-5300 2 x4 GB Dual Rank

کد کالا:

160407079


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Dual Rank x8 (DDR4-2133) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Dual Rank x8 (DDR4-2133) Registered

کد کالا:

160407086


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x8 (DDR4-2400) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x8 (DDR4-2400) Registered

کد کالا:

160407087


تلفن تماس :

02154591969

درایو اچ پی 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

درایو اچ پی 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

کد کالا:

160408006


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P410i-256MB

کنترلر اچ پی Smart Array P410i-256MB

کد کالا:

160409005


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P410/512 BBWC 2-ports Int PCIe x8 SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P410/512 BBWC 2-ports Int PCIe x8 SAS

کد کالا:

160409006


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS

کد کالا:

160409030


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

کد کالا:

160409056


تلفن تماس :

02154591969

پاور اچ پی 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit

پاور اچ پی 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit

کد کالا:

160411014


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی NC380T PCI Express DP Gigabit Server

آداپتور اچ پی NC380T PCI Express DP Gigabit Server

کد کالا:

160412001


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی NC112T PCI Express Gigabit Server

آداپتور اچ پی NC112T PCI Express Gigabit Server

کد کالا:

160412008


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530T

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530T

کد کالا:

160412016


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 331FLR

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 331FLR

کد کالا:

160412018


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T

آداپتور اچ پی FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T

کد کالا:

160412022


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530SFP

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530SFP

کد کالا:

160412032


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 366T

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 366T

کد کالا:

160412039


تلفن تماس :

02154591969

فن اچ پی DL380 Gen9 High Performance Fan Kit (719079-B21)

فن اچ پی DL380 Gen9 High Performance Fan Kit (719079-B21)

کد کالا:

160414067


تلفن تماس :

02154591969

درایو کیج Drive-Cage-3.5

درایو کیج Drive-Cage-3.5

کد کالا:

160417256


تلفن تماس :

02154591969

رک اچ پی ML350G5 Convertion Kit Tower To Rack

رک اچ پی ML350G5 Convertion Kit Tower To Rack

کد کالا:

160418014


تلفن تماس :

02154591969

موری برد DL580 G5 Memory Board Kit(452179-B21)

مموری برد DL580 G5 Memory Board Kit(452179-B21)

کد کالا:

160419028


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو اچ پی 600GB 6G SAS 10K SFF OEM

هارد درایو اچ پی 600GB 6G SAS 10K SFF OEM

کد کالا:

160422004


تلفن تماس :

02154591969

ریسر اچ پی DL380p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit

رایزر اچ پی مدل DL380p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit

کد کالا:

160423001


تلفن تماس :

02154591969

رایزر اچ پی مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit

رایزر اچ پی مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit

کد کالا:

160423005


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی SC44Ge Host Bus

آداپتور اچ پی SC44Ge Host Bus

کد کالا:

160501002


تلفن تماس :

02154591969

درايو اچ پی DAT 72 USB Internal Tape Drive (DW026A)

درايو اچ پی DAT 72 USB Internal Tape Drive (DW026A)

کد کالا:

160502006


تلفن تماس :

02154591969

رک نتورک iRack TRU-6009 Network Rack

رک نتورک iRack TRU-6009 Network Rack

کد کالا:

170306013


تلفن تماس :

02154591969

سوییچ K.V.M مدل Dlink DKVM-4K 4 Port

سوییچ K.V.M مدل Dlink DKVM-4K 4 Port

کد کالا:

170402002


تلفن تماس :

02154591969

کابل اچ پی Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Fiber 5m Cable(QK734A)

کابل اچ پی Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Fiber 5m Cable(QK734A)

کد کالا:

170603028


تلفن تماس :

02154591969

کابل اچ پی 15m Multi-mode OM4 LC/LC Optical Cable (QK735A)

کابل اچ پی 15m Multi-mode OM4 LC/LC Optical Cable (QK735A)

کد کالا:

170603029


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو H.D.D Seagate 2TB SATA

هارد درایو H.D.D Seagate 2TB SATA

کد کالا:

180210014


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو W.D-HDD-500GB-Sata-7200rpm

هارد درایو W.D-HDD-500GB-Sata-7200rpm

کد کالا:

180210028


تلفن تماس :

02154591969

سی پی یو COOLER Green NOTUS 200-PWM

سی پی یو COOLER Green NOTUS 200-PWM

کد کالا:

180220046


تلفن تماس :

02154591969

رم آداتا MicroSDHC Premier UHS-I 32GB Class 10

رم آداتا MicroSDHC Premier UHS-I 32GB Class 10

کد کالا:

200403005


تلفن تماس :

02154591969