پیشنهاد ویژه

کالاهای کمیاب، ارزانتر از بازار

برای تهیه این کالاها تماس بگیرید.

02154591969

ماشین های اداری

پرینتر لیزری اچ پی ام 402 دی

پرینتر لیزری اچ پی مدل M402d

کد محصول:

110101056


تلفن تماس :

02154591969

پرینتر لیزری اچ پی پی 1109 دبلیو

پرینتر لیزری اچ پی مدل P1109w

کد کالا:

110101065


تلفن تماس :

02154591969

...

پرینتر لیزری اچ پی مدل M251nw

کد کالا:

110201035


تلفن تماس :

02154591969

...

پرینتر اچ پی مدل F2410

کد کالا:

110502004


تلفن تماس :

02154591969

اسکنر اچ پی مدل G2410

اسکنر اچ پی مدل G2410

کد کالا:

130101001


تلفن تماس :

02154591969

اسکنر اچ پی مدل G4010

اسکنر اچ پی مدل G4010

کد کالا:

130101004


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج و مواد مصرفی

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 53A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 53A

کد کالا:

140101003


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 13A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 13A

کد کالا:

140101008


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 15A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 15A

کد کالا:

140101009


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 06A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 06A

کد کالا:

140101016


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مدل 92A

کارتریج لیزری اچ پی مدل 92A

کد کالا:

140101017


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 74A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 74A

کد کالا:

140101027


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 87A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 87A

کد کالا:

140101044


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 30A

کارتریج لیزری اچ پی مشکی مدل 30A

کد کالا:

140101047


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 124A

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 124A

کد کالا:

140102007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 826A

کارتریج لیزری اچ پی زرد مدل 826A

کد کالا:

140102831


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 11

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 11

کد کالا:

140103007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 132

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 132

کد کالا:

140101017


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 136

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 136

کد کالا:

140103023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 14

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 14

کد کالا:

140103026


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 177

کد کالا:

140103034


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز روشن مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی قرمز روشن مدل 177

کد کالا:

140103037


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 177

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 177

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 178

کد کالا:

140103041


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی قرمز مدل 178

کد کالا:

140103042


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 178

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 178

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 27

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 27

کد کالا:

140103039


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 28A

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 28A

کد کالا:

140103054


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 60

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 60

کد کالا:

140103077


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 75

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 75

کد کالا:

140103081


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 88

کارتریج جوهری اچ پی آبی مدل 88

کد کالا:

140103085


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کد کالا:

140103104


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 940XL

کارتریج جوهری اچ پی زرد مدل 940XL

کد کالا:

140103112


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 940XL

کارتریج جوهری اچ پی مشکی مدل 940XL

کد کالا:

140103113


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل آبی مدل 70

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل آبی مدل 70

کد کالا:

140104001


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری اچ پی سه رنگ مدل 95

کارتریج جوهری اچ پی 130 میل مدل 70

کد کالا:

140104003


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری مدل 70

کد کالا:

140104005


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی آبی مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی آبی مدل 70

کد کالا:

140104006


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کد کالا:

140104007


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز روشن مدل 70

کد کالا:

140104008


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی خاکستری روشن مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کد کالا:

140104009


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی مدل 70

کد کالا:

140104010


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کارتریج جوهری 130 میل اچ پی قرمز مدل 70

کد کالا:

140104023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی مشکی مدل 84

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی مشکی مدل 84

کد کالا:

140104041


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 28 میل اچ پی قرمز مدل 85

کارتریج جوهری 28 میل اچ پی قرمز مدل 85

کد کالا:

140104045


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی آبی روشن مدل 85

کارتریج جوهری 69 میل اچ پی آبی روشن مدل 85

کد کالا:

140104046


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی مدل 91

کد کالا:

140104049


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی روشن مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی آبی روشن مدل 91

کد کالا:

140104050


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی مشکی مات مدل 91

کارتریج جوهری 775 میل اچ پی مشکی مات مدل 91

کد کالا:

140104054


تلفن تماس :

02154591969

هد پلاتر اچ پی قرمز روشن و آبی روشن مدل 91

هد پلاتر اچ پی قرمز روشن و آبی روشن مدل 91

کد کالا:

140106024


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل CRG-T

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل CRG-T

کد کالا:

140201023


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل 712

کارتریج لیزری کانن مشکی مدل 712

کد کالا:

140201027


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری لکسمارک مشکی مدل X360

کارتریج لیزری لکسمارک مشکی مدل X360

کد کالا:

140208001


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اپسون قرمز روشن مدل T0826

کارتریج لیزری اپسون قرمز روشن مدل T0826

کد کالا:

140210024


تلفن تماس :

02154591969

کارتریج لیزری اپسون مشکی مدل 3K

کارتریج لیزری اپسون مشکی مدل 3K

کد کالا:

140210025


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ، کامپیوتر و تجهیزات جانبی

لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G3

لپ تاپ اچ پی مدل ProBook 450 G3

کد کالا:

150213015


تلفن تماس :

02154591969

کامپیوتر رومیزی اچ پی مدل Pavilion 24-b050se Touch All-in-One

کامپیوتر رومیزی اچ پی مدل Pavilion 24-b050se Touch All-in-One

کد کالا:

150308004


تلفن تماس :

02154591969

 لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل 15-ay038ne

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل 15-ay038ne

کد کالا:

150708039


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل ay062ne

لپ تاپ 15 اينچي اچ پي مدل ay062ne

کد کالا:

150708040


تلفن تماس :

02154591969

لپ تاپ 14 اینچی اچ پی مدل am021ne

لپ تاپ 14 اینچی اچ پی مدل am021ne

کد کالا:

150710003


تلفن تماس :

02154591969

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کد کالا:

150901005


تلفن تماس :

02154591969

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کوله پشتی لپ تاپ اچ پی

کد کالا:

150901006


تلفن تماس :

02154591969

کیف دستی لپ تاپ تارگوس مدل TSM 06X

کیف دستی لپ تاپ تارگوس مدل TSM 06X

کد کالا:

150901007


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8830

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8830

کد کالا:

150901042


تلفن تماس :

02154591969

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8630

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8630

کد کالا:

150901043


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8730

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8730

کد کالا:

150901044


تلفن تماس :

02154591969

 کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8931

کیف دستی لپ تاپ ریواکیس مدل 8931

کد کالا:

150901045


تلفن تماس :

02154591969

 موس وایرلس اچ پی مدل X3000

موس وایرلس اچ پی مدل X3000

کد کالا:

150902018


تلفن تماس :

02154591969

 موس فراسو مدل 3512

موس فراسو مدل 3512

کد کالا:

180215001


تلفن تماس :

02154591969

 موس فراسو مدل 1020

موس فراسو مدل 1020

کد کالا:

180215002


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد فراسو مدل FCR-2240

کیبورد فراسو مدل FCR-2240

کد کالا:

180216004


تلفن تماس :

02154591969

مودم وایرلس Linksys AC1900 Dual Band Open Source WiFi Wireless Router

مودم وایرلس Linksys AC1900 Dual Band Open Source WiFi Wireless Router

کد کالا:

170801008


تلفن تماس :

02154591969

مانیتور اچ پی t410 All-in-One Smart Zero Client (H2W20AA)

All-in-One اچ پی مدل t410 Smart Zero Client

کد کالا:

180104001


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد گرین Keyboard Green GK302

کیبورد گرین Keyboard Green GK302

کد کالا:

180216054


تلفن تماس :

02154591969

کیبورد فراسو مدل FCM-6140

کیبورد فراسو مدل FCM-6140

کد کالا:

180216019


تلفن تماس :

02154591969

باتری لپ تاپ توشیبا مدل C855-27L

باتری لپ تاپ توشیبا مدل C855-27L

کد کالا:

510109132


تلفن تماس :

02154591969

مانیتور ال ای دی ال جی مدل 20MP38HB

مانیتور ال ای دی ال جی مدل 20MP38HB

کد کالا:

190201018


تلفن تماس :

02154591969

موس تسکو مدل TM-290

موس تسکو مدل TM-290

کد کالا:

180216055


تلفن تماس :

02154591969

موس و کیبرود A4tech مدل 7100N

موس و کیبرود A4tech مدل 7100N

کد کالا:

180216026


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V210W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V210W

کد کالا:

200101009


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V210W

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V210W

کد کالا:

200101010


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

کد کالا:

200101014


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V223W

کد کالا:

200101014


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V250W

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V250W

کد کالا:

200101017


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V178

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V178

کد کالا:

200101031


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V270

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V270

کد کالا:

200101032


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V221

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V221

کد کالا:

200101038


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V221

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V221

کد کالا:

200101039


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101040


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101040


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V215

کد کالا:

200101043


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V245

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V245

کد کالا:

200101050


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V219j

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V219j

کد کالا:

200101056


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V239g

کد کالا:

200101057


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل X720

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل X720

کد کالا:

200101061


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

فلش مموری 8 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

کد کالا:

200101065


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V251w

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V251w

کد کالا:

200101071


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V170

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V170

کد کالا:

200101077


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V150

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V150

کد کالا:

200101078


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V222

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V222

کد کالا:

200101079


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

فلش مموری 16 گیگ اچ پی دارای OTG مدل V510m

کد کالا:

200101080


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V160w

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V160w

کد کالا:

200101082


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 64 گیگ اچ پی مدل V150

فلش مموری 64 گیگ اچ پی مدل V150

کد کالا:

200101083


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل C350

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل C350

کد کالا:

200101096


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V295

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل V295

کد کالا:

200101098


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل X715

فلش مموری 16 گیگ اچ پی مدل X715

کد کالا:

200101100


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل X725w

فلش مموری 32 گیگ اچ پی مدل X725w

کد کالا:

200101101


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 16 گیگ اچ پی x725

فلش مموری 16 گیگ اچ پی x725

کد کالا:

200101103


تلفن تماس :

02154591969

قطعات

رم اپیسر مدل 4GB BUS 1600 DDR3

رم اپیسر مدل 4GB BUS 1600 DDR3

کد کالا:

180211066


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال 1 ترابایت وسترن مدل Purple

هارد اینترنال 1 ترابایت وسترن مدل Purple

کد کالا:

180210140


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال وسترن 4 ترابایت مدل Green

هارد اینترنال وسترن 4 ترابایت مدل Green

کد کالا:

180210069


تلفن تماس :

02154591969

هارد اکسترنال وسترن 1 ترابایت مدل Black

هارد اینترنال وسترن 1 ترابایت مدل Black

کد کالا:

180210074


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 1 ترابایت سامسونگ مدل EVO 850

هارد اس اس دی 1 ترابایت سامسونگ مدل EVO 850

کد کالا:

180210098


تلفن تماس :

02154591969

هارد دیسک اینترنال سیگیت 2 ترابایت مدل Constellation SATA 3.5

هارد دیسک اینترنال سیگیت 2 ترابایت مدل Constellation SATA 3.5

کد کالا:

180210124


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 120 گیگ آداتا مدل SU650

هارد اس اس دی 120 گیگ آداتا مدل SU650

کد کالا:

180210156


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 400 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

هارد اس اس دی 400 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

کد کالا:

180210063


تلفن تماس :

02154591969

هارد اس اس دی 200 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

هارد اس اس دی 200 گیگ سرور آداتا مدل SX1000L

کد کالا:

180210053


تلفن تماس :

02154591969

فلش مموری 8 گیگ اچ پی مدل V215

دانگل بلوتوث USB تسکو مدل BT100

کد کالا:

150904020


تلفن تماس :

02154591969

درايو DVD اکسترنال اچ پي مدل DVD600S

درايو DVD اکسترنال اچ پي مدل DVD600S

کد کالا:

150906002


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5630

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5630

کد کالا:

160403031


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5620

پردازنده 4 هسته ای اینتل زئون مدل E5620

کد کالا:

160403070


تلفن تماس :

02154591969

پردازنده 6 هسته ای اینتل زئون مدل L5640

پردازنده 6 هسته ای اینتل زئون مدل L5640

کد کالا:

160404005


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو اچ پی 72GB 3G SAS 10K SFF SP

هارد درایو اچ پی 72GB 3G SAS 10K SFF SP

کد کالا:

160406002


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو میدیلاین اچ پی مدل 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC

هارد درایو میدیلاین اچ پی مدل 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC

کد کالا:

160406021


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 2گیگ Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered

رم اچ پی 2گیگ Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered

کد کالا:

160407008


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered

کد کالا:

160407038


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 4 گیگ Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered

رم اچ پی 4 گیگ Dual Rank x8 PC3L-10600E (DDR3-1333) Unbuffered

کد کالا:

160407048


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 4 گیگ Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered

رم اچ پی 4 گیگ Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered

کد کالا:

160407053


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

کد کالا:

160407061


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 16 گیگ Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

رم اچ پی 16 گیگ Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered

کد کالا:

160407063


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ PC2-5300 2 x4 GB Dual Rank

رم اچ پی 8 گیگ PC2-5300 2 x4 GB Dual Rank

کد کالا:

160407079


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Dual Rank x8 (DDR4-2133) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Dual Rank x8 (DDR4-2133) Registered

کد کالا:

160407086


تلفن تماس :

02154591969

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x8 (DDR4-2400) Registered

رم اچ پی 8 گیگ Single Rank x8 (DDR4-2400) Registered

کد کالا:

160407087


تلفن تماس :

02154591969

درایو اچ پی 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

درایو اچ پی 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive

کد کالا:

160408006


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P410i-256MB

کنترلر اچ پی Smart Array P410i-256MB

کد کالا:

160409005


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P410/512 BBWC 2-ports Int PCIe x8 SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P410/512 BBWC 2-ports Int PCIe x8 SAS

کد کالا:

160409006


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS

کد کالا:

160409030


تلفن تماس :

02154591969

کنترلر اچ پی Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

کنترلر اچ پی Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS

کد کالا:

160409056


تلفن تماس :

02154591969

پاور اچ پی 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit

پاور اچ پی 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit

کد کالا:

160411014


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی NC380T PCI Express DP Gigabit Server

آداپتور اچ پی NC380T PCI Express DP Gigabit Server

کد کالا:

160412001


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی NC112T PCI Express Gigabit Server

آداپتور اچ پی NC112T PCI Express Gigabit Server

کد کالا:

160412008


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530T

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530T

کد کالا:

160412016


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 331FLR

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 331FLR

کد کالا:

160412018


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T

آداپتور اچ پی FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T

کد کالا:

160412022


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530SFP

آداپتور اچ پی Ethernet 10Gb 2-port 530SFP

کد کالا:

160412032


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 366T

آداپتور اچ پی Ethernet 1Gb 4-port 366T

کد کالا:

160412039


تلفن تماس :

02154591969

فن اچ پی DL380 Gen9 High Performance Fan Kit (719079-B21)

فن اچ پی DL380 Gen9 High Performance Fan Kit (719079-B21)

کد کالا:

160414067


تلفن تماس :

02154591969

درایو کیج Drive-Cage-3.5

درایو کیج Drive-Cage-3.5

کد کالا:

160417256


تلفن تماس :

02154591969

رک اچ پی ML350G5 Convertion Kit Tower To Rack

رک اچ پی ML350G5 Convertion Kit Tower To Rack

کد کالا:

160418014


تلفن تماس :

02154591969

موری برد DL580 G5 Memory Board Kit(452179-B21)

مموری برد DL580 G5 Memory Board Kit(452179-B21)

کد کالا:

160419028


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو اچ پی 600GB 6G SAS 10K SFF OEM

هارد درایو اچ پی 600GB 6G SAS 10K SFF OEM

کد کالا:

160422004


تلفن تماس :

02154591969

ریسر اچ پی DL380p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit

رایزر اچ پی مدل DL380p/560 Gen8 3 Slot PCI-E Riser Kit

کد کالا:

160423001


تلفن تماس :

02154591969

رایزر اچ پی مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit

رایزر اچ پی مدل DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit

کد کالا:

160423005


تلفن تماس :

02154591969

آداپتور اچ پی SC44Ge Host Bus

آداپتور اچ پی SC44Ge Host Bus

کد کالا:

160501002


تلفن تماس :

02154591969

درايو اچ پی DAT 72 USB Internal Tape Drive (DW026A)

درايو اچ پی DAT 72 USB Internal Tape Drive (DW026A)

کد کالا:

160502006


تلفن تماس :

02154591969

رک نتورک iRack TRU-6009 Network Rack

رک نتورک iRack TRU-6009 Network Rack

کد کالا:

170306013


تلفن تماس :

02154591969

سوییچ K.V.M مدل Dlink DKVM-4K 4 Port

سوییچ K.V.M مدل Dlink DKVM-4K 4 Port

کد کالا:

170402002


تلفن تماس :

02154591969

کابل اچ پی Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Fiber 5m Cable(QK734A)

کابل اچ پی Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Fiber 5m Cable(QK734A)

کد کالا:

170603028


تلفن تماس :

02154591969

کابل اچ پی 15m Multi-mode OM4 LC/LC Optical Cable (QK735A)

کابل اچ پی 15m Multi-mode OM4 LC/LC Optical Cable (QK735A)

کد کالا:

170603029


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو H.D.D Seagate 2TB SATA

هارد درایو H.D.D Seagate 2TB SATA

کد کالا:

180210014


تلفن تماس :

02154591969

هارد درایو W.D-HDD-500GB-Sata-7200rpm

هارد درایو W.D-HDD-500GB-Sata-7200rpm

کد کالا:

180210028


تلفن تماس :

02154591969

سی پی یو COOLER Green NOTUS 200-PWM

سی پی یو COOLER Green NOTUS 200-PWM

کد کالا:

180220046


تلفن تماس :

02154591969

رم آداتا MicroSDHC Premier UHS-I 32GB Class 10

رم آداتا MicroSDHC Premier UHS-I 32GB Class 10

کد کالا:

200403005


تلفن تماس :

02154591969